*Dla pierwszych 200 osób w każdym tygodniu trwania akcji, które nadesłały prawidłowe zgłoszenie do konkursu.

Regulamin konkursu pod nazwą

 

Wasze niezwykłe chwile

 

§1 Postanowienia ogólne

1.  Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą:

 

Wasze niezwykłe chwile zwany dalej „Konkurs”.

 

2.  Organizatorem Konkursu jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skrzetuskiego 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, REGON

01637528800000, tel +48 22 549 30 03, + 48 22 853 89 98 , fax +48 22 853 89 29, zwana dalej „Organizatorem”.

3.  Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w

 

Konkursie.

 

4.  Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

5.  Okres przyjmowania zgłoszeń i sprzed produktów promocyjnych rozpoczyna

 

się w dniu 19 października 2015r. i trwa do 29 listopada 2015r.

 

6.  Nadzór nad prawidłowcią urządzania i przeprowadzania Konkursu sprawuje

 

wewnętrzna komisja, powołana przez Organizatora.

 

7. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Konkursu potwierdza, że wobec przesłanego zgłoszenia przysługuje mu pełnia autorskich praw majątkowych oraz nie naruszają one praw osób trzeci oraz wiadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na niej wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie.

8.  Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Konkursu udziela Organizatorowi zgody na publikacje przesłanej fotografii na stronie  www.niezwyklechwile.purina.pl na potrzeby realizacji i promocji Konkursu, jak równi na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia i realizacji Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką.

9.  Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Konkursu wyraża zgodę, iż w przypadku wyłonienia fotografii zgłoszonej przez Uczestnika jako zwycięskiej, na publikację zdjęcia w wydawnictwach National Geographic Society, stronie

www.national-geographic.pl oraz stronie Organizatora w szczelności na obróbkę redakcyj i komputerową, w tym nadruku na kubku; w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techni drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techni cyfrową, w zakresie rozpowszechniania utworu na publiczne wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Powyższe zostanie przekazane w zamian za uzyskaną nagrodę, licencją na okres roku.

10. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem

 

do Konkursu.

 

11. Do niniejszego Regulaminu znajduje zastosowanie ustawa z dnia 18 lipca 2002

 

r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.

 

1422).

 

12. Udział w Konkursie i podanie związanych z tym danych, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Konkursie.

13. Uczestnik przystępując do Konkursu zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie. Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez wypnienie i wysłanie formularza zgłoszenia udziału znajdującego się stronie

internetowej www.niezwyklechwile.purina.pl.

 

§2 Uczestnicy

1. Udział w Konkursie mo brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynnci prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie  produkty  promocyjne  jako  konsumenci  w  rozumieniu  art.  221

Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).

 

2. Uczestnikiem Konkursu jest podmiot spełniający wymagania określone w Regulaminie, który dokonana prawidłowego zgłoszenia do Konkursu zgodnie z §3 (dalej „Uczestnik).

3. Nagród w Konkursie nie mogą otrzymać pracownicy i conkowie rodziny pracowników  Organizatora  oraz  pracownicy  i  członkowie  rodziny pracowników                   firmy                   Nestle                   Polska                   S.A. z siedzi w Warszawie 02-678, przy ul. Szturmowej 2. Przez członków rodziny rozumie  się:  wstępnych,  zstępnych,  rodzeństwo,  małżonków,  małżonków  i

zstępnych          rodzeństwa,           rodziców          i     rodzeństwo          małżonków           oraz       osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§3 Zasady konkursu dokonywanie zgłosz

1.  W Konkursie biorą udzi produkty marki Purina PRO PLAN® przeznaczone dla psa (zwane dalej Produktami Promocyjnymi).

2. Sprzedaż Produktów Promocyjnych umożliwiających udział w Konkursie rozpoczyna się w dniu 19 października 2015 r. i trwa do 29 listopada 2015 r. Poza tym okresem Produkty Promocyjne są dostępne w sprzedy, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Konkursie.

3.  Aby wziąć udział w Konkursie należy:

 

1)   Dokonać             zakupów                           Produktów             Promocyjnych za kwotę min. 25,00 brutto (słownie: dwadzieścia pięć złotych i 00/100) potwierdzonych jednym dowodem zakupu i zachować powyższy dowód zakupu;

2) Dokon prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Konkursie za pośrednictwem  strony  internetowej  www.niezwyklechwile.purina.pl poprzez wypełnienie formularza w sposób zgodny z zamieszczonymi na stronie  wskazówkami  tak,  aby  zostały  zawarte  minimum  następujące dane: numer dowodu zakupu, data zakupu potwierdzającego zakup Produktów Promocyjnych, imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, kod, miejscowć, ulica z nr domu/mieszkania - jako dane obligatoryjne oraz przesłać zdjęcie przedstawiające niezwykłe chwile z swoim psem w formacie .JPG, .PNG, .PDF, .TIF o rozmiarze nie większym niż 500kb i nie mniejszym niż 6MB oraz skan dowodu zakupu potwierdzającego zakup, o którym mowa w pkt.1 w formacie .JPG, .PNG,.PDF,.TIF o rozmiarze nie większym niż 600kb i nie mniejszym niż 25kb;

3)   Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby Konkursu;

 

(dalej „Zgłoszenie).

 

4. O prawidłowym dostarczeniu Zgłoszenia do Organizator Uczestnicy są informowani komunikatem wyświetlanym na stronie. Po przyjęciu przez Organizatora Zgłoszenia przeprowadzana jest weryfikacja Zgłoszenia, w szczególności w celu ustalenia czy przesłana fotografia nie narusza postanowi Regulaminu, a Zgłoszenie zawiera wszystkie wymagane dane. Procedura weryfikacji trwa do 2 dni roboczych od przesłania Zgłoszenia. Po przeprowadzeniu  weryfikacj prawidłowe  Zgłoszenia   publikowane   są   na

stroni internetowej   www.niezwyklechwile.purina.pl Publikacj Zgłoszenia

 

(zdjęcia) jest jednoznaczna z przyjęciem Zgłoszenia do Konkursu.

 

5. Jeden, dany dowód zakupu można zgłosić do Konkursu tylko raz. Jeśli Uczestnik/Uczestnicy zgłosi/zgłoszą ten sam dowód zakupu Organizator uwzględni w Konkursi tylko jedno, pierwsze Zgłoszenie dotyczące tego dowodu zakupu. Jeśli Uczestnik wpisze kilka numerów dowodu zakupu w jednym Zgłoszeniu, Organizator traktuje cały wprowadzony ciąg znaków jako numer dowodu zakupu. Dowód zakupu potwierdzający zakup Produktów Promocyjnych na wielokrotność 25,00 nie uprawnia do dokonania większej liczy Zgłoszeń z jego tytułu.

6.  Termin przyjmowania Zgłosz rozpoczyna się 19 października 2015r. o godz.

 

0:00:00  i  mija  dnia  29  listopada  2015r.  o  godz.  23:59:59.  Decyduje  data  i godzina dostarczenia Zgłoszenia do Organizatora.

7.  Każdy Uczestnik może wziąć udzi w Konkursie dowol liczbę razy. Oznacza to, że Uczestnik jest uprawniony do przesłania dowolnej liczby Zgłoszeń, pod warunkiem, że każdorazowo spnione warunki określone w Regulaminie.

8. Zgłoszenia  niekompletne,  wypełnione  nieprawidłowo,  nieczytelne,  o niewłaściwym formacie i wielkości, zawierające nieczytelne, niepełne, niewyraźne skany są nieważne i nie biorą udziału w Konkursie.

9. Dowód zakupu potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

1)  potwierdza dokonanie zakupu przez podmiot będący konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.)

2)     jes prawdziwy tzn.   wystawion przez   podmiot którego   dane na nim się znajdują prowadzący faktycznie sprzed Produktów Promocyjnych w okresie wskazanym w §1 ust. 5 i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

3)  nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwci, co do zawartych w nim  treści  czy  jego  autentyczności  bądź  autentyczności  transakcji, która ma potwierdzać, w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak t nie stanowi połączenia dwóch żnych dowodów zakupu;

4)  zawiera nazwę (rodzaj) towaru tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup  dotyczył Produktów Promocyjnych na odpowiednią kwotę, bądź   też   na   paragoni widniej inne   oznaczeni pozwalające

stwierdz, iż zakup dotyczy Produktów Promocyjnych na odpowiednią kwotę;

5)  Data i godzina wystawienia  przypada przed wysłaniem Zgłoszenia, ale

 

nie wcześniej niż 19 października 2015 r. o godzinie 0:00:00.

 

10. Uczestnik  może  Zgłosić  dane  zdjęcie  tylko  raz  w  Konkursie.  Jeśli  Uczestnik prześle wielokrotnie to samo zdcie, Organizator uwzględni w Konkursie tylko pierwsze Zgłoszenie z tym zdjęciem.

11. Za tego samego Uczestnika na potrzeby Regulaminu poczytuje się   samą osobę fizyczną niezależnie od ilości numerów telefonu/adresów e-mail jakimi

się posługuje.

 

§4 Nagrody

 

1.  Ckowita   wartość   pul nagród   przeznaczonyc przez   Organizatora   w Konkursie na wygrane wynosi 45 544,71 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy pięćset   czterdzieśc cztery   złot  71/100)   brutto.   Liczb nagród   jest ograniczona i wynosi 1 225 (słownie: jeden tysiąc dwieście dwadzieścia pięć) sztuk.

2.  Nagrodami w Konkursie są:

 

a.  Nagrody Tygodniowe:

 

Nagrodą Tygodniową jest kamera GoPro HERO+LCD o wartości 1 217,70 zł  (słownie:  jeden  tysiąc  dwieście  siedemnaście  złotych  i  70/100) brutto oraz kwota w wysokości 135,00zł (słownie: sto trzydzieści pięć złotych i 00/100). Organizator przewidział po jednej Nagrodzie Tygodniowej w Konkursie w kdym tygodniu Konkursu. Łącznie Organizator przewidział 6 Nagd Tygodniowych w Konkursie.

b.  Nagrody Gwarantowane:

 

Nagrodą Gwarantowaną jest kubek PRO PLAN z nadrukowanym zdjęciem zgłoszonym przez Uczestnika do Konkursu o wartości 19,07zł (słownie: dziewtnaście złotych i 07/100) oraz kwota w wysokości 2 zł (słownie: dwa złote). Łącznie Organizator przewidział 1200 (słownie: tysiąc dwieście) Nagd Gwarantowanych.

c.  Nagroda Główna:

 

Nagrodą Głów jest wycieczka na Azory o wartości 6 000,00 (słownie:

 

sześć tysięcy złotych i 00/100) brutto wraz z kwotą pieniężna w wysokci

 

667zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt siedem złotych i 00/100). Organizator

 

przewidział 1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną w Konkursie. d.  Nagrody Publiczności:

i. Nagrodą Publiczności I stopnia jest kamera GoPro HERO+LCD o wartości 1217,70  zł  (słownie:  jeden  tysiąc  dwieście siedemnaście złotych i 70/100)brutto oraz kwota w wysokości

135,00zł (słownie: sto trzydzieści pięć złotych i 00/100). Organizator  przewidział  po  jednej  Nagrodzie  Publicznośc I stopnia  w  kdej  kategorii  określonej  §6  ust.4.  Łącznie Organizator przewidział 3 Nagrody Publiczności i stopnia w Konkursie;

ii. Nagrodą Publiczności II stopnia jest kwartalna prenumerata National Geographic Traveler o wartości 76,86 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć złotych i 86/100) brutto oraz kwota w wysokości 9 zł(słownie: dziewięć złotych i 00/100). Organizator przewidział po pięć Nagd Publiczności II stopnia w kdej kategorii określonej §5 ust.4.. Łącznie Organizator przewidział 15

Nagd Publiczności II stopnia w Konkursie.

 

3. Nagrody wygrane w Konkursie nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.

4.  Nagrody otrzymane w Konkursie wydawane zgodnie z obowiązującymi

 

przepisami prawa.

 

§5 Ochrona danych osobowych

 

1.  Dane  osobowe  UczestnikóKonkursu  wykorzystywane  są  wyłącznie  do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszego Konkursu. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych jest  zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Administratorem danych osobowych jest Nestle Polska S.A., z siedzi w Warszawie 02-678, przy ul. Szturmowej 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025166 NIP: 527-020-39-68, o kapitale zakładowym w wysokci 50.000.000 złotych pokrytym w całości, adres e mail i nr telefonu do kontaktów: cs@pl.nestle.com, 800 174 902. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a

także żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,

 

aczkolwiek niezbędne w celu udziału w Konkursie.

 

2. Dane     adresowe     podane     podczas     dokonywania     Zgłoszenia wykorzystywane wyłącznie w celu wydania Nagród Gwarantowanym podmiotom, którym taka Nagroda zostanie przyznana.

 

§6 Przyznanie Nagród

 

1.  Wyłonienie zwycięskich Zgłoszeń odbywa się w siedzibie Organizatora, przy

 

ul. Skrzetuskiego 23, 02-726 Warszawa.

 

2. Wyłonienia zwycięskich Zgłosz w zakresie Nagrody Głównej i Nagród Tygodniowych w Konkursie dokonuje specjalnie powołana do tego przez Organizatora Komisja Konkursowa. Komisja Konkursowa wybiera najlepsze zdjęcia, jako zwycięskie w oparciu o subiektyw ocenę oryginalności, kreatywności oraz atrakcyjności nadesłanych fotografii. Komisja wyłania jedno Zgłoszenie jako zwycięskie i jedno Zgłoszenie rezerwowe do każdej Nagrody.

3.  Nagrody Gwarantowane przyznawane są pierwszym 200 (słownie: dwustu) prawidłowym Zgłoszeniom w danym tygodniu Konkursu. Przyznanie Nagród Gwarantowanych następuję w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia procedury weryfikacji Zgłosz z danego tygodnia przyjmowania Zgłoszeń. Uczestnikom, którzy dokonają pierwszych dwustu Zgłosz w danym tygodniu Konkursu wyświetlany jest komunikat informujący o tym fakcie. Przyznanie Nagrody Gwarantowanej zalne jest od przejścia pozytywnie weryfikacji Zgłoszenia.

4.  Nagrody Publiczności przyznawane są 30 listopada 2015r.  na podstawie głosów oddanych w okresie od 19 października do 29 listopada 2015r. na przesłane w ramach Zgłoszenia zdjęcie. Głosy oddawane są w jednej z trzech kategorii:

a.  Najbardziej niezwykłe wspólne chwile;

 

b.  Mój pies jest wyjątkowy;

 

c.  Najciekawsze ujęcie.

 

Zgłoszenie, które otrzymało najwięcej głosów w danej z kategorii otrzymuje Nagrodą opisaną w § 4 ust.2d) pkt.i. a kolejne pięć Zgłoszeń, które otrzymało kolejno największą liczbę głosów w danej kategorii otrzymuje Nagrodą opisaną w § 4 ust.2d) pkt.ii.

5.  Wyłonienie  Nagrody  Tygodniowej  odbywa  się  według  następującego

 

schematu:

 

d. I TYDZIEŃ Zgłoszenia otrzymane przez Organizatora w okresie od 19 października 2015 r. do 25 października 2015r. wyłonienie: 26 października 2015 r.;

e.  II TYDZIEŃ Zgłoszenia otrzymane przez Organizatora w okresie od 26

 

października 2015 r. do 1 listopada 2015 r. wyłonienie 2 listopada 2015r.;

 

f.    III TYDZIEŃ Zgłoszenia otrzymane przez Organizatora w okresie od 2

 

listopada 2015 r. do 8 listopada 2015 r. wyłonienie 9. listopada 2015 r.;

 

g.  IV TYDZIEŃ Zgłoszenia otrzymane przez Organizatora w okresie od 9

 

listopada 2015 r. do 15 listopada 2015 r. wyłonienie 16 listopada 2015 r.;

 

h.  V  TYDZIEŃ   Zgłoszenia  otrzymane  przez  Organizatora  w  okresie  16

 

listopada 2015 r. do 22 listopada 2015 r. wyłonienie 23 listopada 2015 r.;

 

i.    VI  TYDZIEŃ   Zgłoszenia  otrzymane  przez  Organizatora  w  okresie  23

 

listopada 2015 r. do 29 listopada 2015 r. wyłonienie 30 listopada 2015 r.

 

6.  Nagroda Główna przyznawana jest do dnia 1 grudnia 2015 r.

 

7.     Zgłoszenia o charakterze  wulgarnym, obraźliwym, sprzeczne z prawem lub przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi lub naruszace prawa osób                trzecich praw autorskie,       zawierające    treści    godząc w powszechnie  uznane  wartości  chronione  prawem nie   brane  pod uwagę, jako niespełniające warunków określonych w Regulaminie.

8. Zgłoszenia  wypełnione  nieprawidłowo,  niepełne  i  nieczytelne,  w szczególności w sposób uniemożliwiający identyfikację Uczestnika nie są brane pod uwagę, jako niespełniające warunków określonych w Regulaminie.

9. Decyzja dotycząca wyboru najciekawszego Zgłoszenia(zdjęcia) podjęta przez Komisję jest ostateczna, co jednak nie wyłącza prawa Uczestnika do zgłoszenia reklamacji lub dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

10. Nagroda Główna lub Tygodniowa przekazywana jest osobie umieszczonej na liście rezerwowej w sytuacji kiedy zwycięzca Nagrody Głównej lub Tygodniowej  nie  spełni  wymagań  luwarunków  okrlonych  w Regulaminie.  Jeśli zwycięzca z listy rezerwowej nie spełni wymagań lub warunków określonych w Regulaminie Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

11. Lista   zwycięzców   dostępn jest   na   www.niezwyklechwile.purina.pl   w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowci oraz zwycięskiego zdjęcia po przeprowadzeniu procedury weryfikacji i przyznaniu zwycięzcy prawa do Nagrody.

 

§7 Warunki wydania Nagród

 

1. Laureat Nagrody Tygodniowej, Publiczności oraz Nagrody Głównej jest informowany telefonicznie o okoliczności jego wyłonienia w ciągu 5 dni roboczych od wyłonienia. Z tym zastrzeżeniem, iż laureat z list rezerwowych informowani o ewentualnej wygranej następnego dnia roboczego po dniu, w którym stwierdzono niespełnienie warunków lub wymogów określonych w Regulaminie przez laureata wyłonionego w ramach zwycięskiego Zgłoszenia. Przedstawiciel Organizatora kontaktuje się z laureatem na numer telefonu wskazany w Zgłoszeniu w godzinach 9.00-

17.00 w dni robocze.

 

2.  Jeżeli w tym terminie nie powiodą się trzy próby kontaktu telefonicznego, Organizator wysyła wiadomość SMS, na numer telefonu podany w zgłoszeniu, z informacją o podjęciu kolejnej próby połączenia w następnym dniu roboczym, w godzinach 9.00 17.00 r. (treść komunikatu: PRO PLAN KONKURS: Witaj, w  X podejmiemy ostatnią pró kontaktu w związku z wyłonieniem Twojego Zgłoszenia w Konkursie Wasze niezwykle chwile. Organizator Unique One Sp. z o. o..), gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeli i tym razem nie powiodą się trzy próby kontaktu, laureat traci prawo do Nagrody.

3.  Laureat   Nagrody   Tygodniowej Nagrod Publicznośc oraz   Nagrody Głównej podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa  ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu informowany jest o konieczności przekazania do Organizatora:

a)      Swoich  danych  osobowych  i  adresowych  niezbędnych  do wydania   Nagrody:   imienia,   nazwiska,   adres zamieszkania (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowć), oraz własnoręcznie podpisanego wiadczenia, iż laureata spełnia warunki    uczestnictwa    w    Konkursie,    zgodnie    ze    wzorem

„Oświadczenie udostępnionym przez Organizatora na stronie

 

internetowej  www.niezwyklechwile.purina.pl.

b)     Oryginału dowodu zakupu, z tytułu którego laureat dokonał nagrodzonego  Zgłoszenia,  potwierdzającego  jednorazowy zakup Produktów Promocyjnych zgodnie z §3.

4.  Laureaci są zobowiązani do przesłania na swój koszt,  listem poleconym lub do osobistego doręczenia na adres Organizatora: Unique One Sp. z o.o., ul. Skrzetuskiego 23, 02-726 Warszawa, w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, danych niezbędnych w procesie przekazania Nagrody, o których mowa w ust.3. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data nadania (stempla pocztowego). Dokumenty te muszą wpłynąć do Organizatora najpóźniej 10 dni roboczych od przekazania laureatowi informacji o wyłonieniu jego Zgłoszenia.

5.  W sytuacji powzięcia wątpliwości co do tożsamości laureata, jego wieku bą podejrzenia naruszenia zasad uczestnictwa w Konkursie, oprócz dokumentów wskazanych w powyżej Organizator może wezw o przesłanie listem poleconym, osobiste doczenie lub przesłanie skanem, w ciągu 3 dni roboczych od dnia wystąpienia z tym roszczeniem(data nadania), kserokopii/skanu dokumentu potwierdzającego tożsamość laureata   (dowod osobistego   albo   paszportu   zwycięzcy)   w   zakresie danych potwierdzających tożsamość (pozostałe dane mogą zostać zakryte), a także oświadczenia, iż laureat spełnia wymagania uczestnictwa w             Konkursi oraz   oryginałów   wszystkic zgłoszonyc przez   laureata dowodów  zakupu,  z  zastrzeżeniem,  że  mus one  wpłynąć  do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od wystąpienia z tym roszczeniem przez Organizatora, z roszczeniem tym Organizator może wystąpić najpóźniej do 18 stycznia 2016 r.

6. W przypadku, gdy laureat Nagrody Tygodniowej, lub laureat Nagrody Głównej nie spełni warunków wydania Nagrody przewidzianych w Regulaminie Konkursu, w szczególności utraci prawo do Nagrody w przypadkach, o których mowa w Regulaminie lub nie można się z nim skontaktować w trybie przewidzianym w niniejszym paragrafie, Nagroda przechodzi na osobę z listy rezerwowej. Postanowienia powyższe stosuje się do niej odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, iż pierwsza próba kontaktu odbywa się z laureatem z listy rezerwowej następnego dnia po utracie prawa  do  Nagrody  przez  laureata,  a  Organizator  podejmuje  próby kontaktu przez 3 dni robocze i jeśli w tym terminie nie powiedzie się próba kontaktu z przyczyn leżących po stronie laureata stosuje się postanowienia

ust.2.   Jeśl laureat    listy   rezerwowe również   ni spełn wymagań określonych powyżej, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

7.  Organizator zastrzega sobie prawo do wystąpienia do laureata Nagrody Gwarantowanej o przesłanie drogą pocztową bą w formie skanu oryginału dowodu zakupu, z tytułu którego laureat dokon nagrodzonego Zgłoszenia,  potwierdzającego  jednorazowy  zakup  Produktów Promocyjnych  zgodnie  z  §3  oraz  potwierdzającego  spełnienie wymagań   określonych    Regulaminie,          zgodni z wzorem

„Oświadczenie udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej www.niezwyklechwile.purina.pl.  W  przypadku  wystąpienia  z  tym roszczeniem laureat zobowiązany jest przesłać dokumentację w terminach określonych w ust.5. Organizator może wystąpić z roszczeniem nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od wyłonienia Zgłoszenia.

8. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z laureatem rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, nieznany numer) bądź brak możliwości rozmowy z laureatem pod numerem, z którego dokonano Zgłoszenia (np. odebranie przez inną osobę).

9. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano laureatowi, który dokonał Zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktów Promocyjnych, tj. data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu, wynikająca z dowodu dokonania zakupu, traci on prawo do Nagrody.

10. W  przypadku,  gdyby  okazało  się,  iż  którąkolwiek  z  Nagród  przyznano laureatowi, należącemu do grona osób, o których mowa w §2 ust. 3, laureat taki  traci prawo do Nagrody.

11. Nagrody nie wydane pozostają do dyspozycji Organizatora.

 

12. Przesłanie  przez  laureata    dowodu  zakupu  niespełniającego  wymagań określonych Regulaminu Konkursu, w szczególności dowodu zakupu nieczytelnego bądź błędnego bądź nie przesłanie kompletnej dokumentacji,  o  której  mowa  w  postanowieniach  Regulaminu,  w  tym

wskazanej           w      ust.       5      powyżej,          powoduje           niespełnienie          warunków

 

uczestnictwa i oznacza utra prawa do Nagrody.

 

13. Przesłany przez laureata dowód zakupu musi być   zgodny z dowodem zakupu załączonym podczas dokonywania wyłonionego Zgłoszenia. W przypadku braku zgodności laureat traci prawo do Nagrody.

14. W  przypadku,  gdyby  okazało  się  w  skutek  weryfikacji  Organizatora,  że przesłany w Zgłoszeniu dowód zakupu nie spnia wymagań opisanych w Regulaminie, laureat Nagrody Gwarantowanej traci prawo do Nagrody.

 

§8 Prawa autorskie

 

1. Zgłoszone oraz nagrodzone zdjęcia będą opublikowane na stronie www.niezwyklechwile.purina.pl w celu ekspozycji galerii prac uczestników i podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach konkursu. W celu opublikowania pracy w ww. sposób, Uczestnik udziela Organizatorowi, a na wypadek otrzymania nagrody w Konkursie, w zamian za otrzymaną nagrodę,  licencji do swojej pracy konkursowej na zasadach wskazanych w §1 ust.9.

 

2.  Organizator  ma  prawo  zweryfikować  w  każdym  czasie  fakt  posiadania przez uczestnika zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim.

 

§9 Termin wydania Nagród

 

1.  Nagrody Tygodniowe i Publiczności są wydawane zwycięzcom przesyłką pocztową lub kurierską wysłaną na koszt Organizatora, na adres wskazany w Oświadczeniu przez laureata.

2.  Nagroda  Główna  wydawana  jest  w  postaci  bonu  TravelPass.  Zasady realizacji bonu dostępne  na stronie:  www.travelpass.pl, ważność bonu wskazana jest na bonie.

3.  Nagrody wydawane są zwycięzcom do dnia 28 stycznia 2016 r.

 

4. Nagrody Gwarantowane wydawane przesył pocztową lub kurierską wysłaną   n koszt   Organizatora   są   w   ciągu   20   dn roboczyc od zakończenia procesu weryfikacji w danym tygodniu Konkursu.

 

§10 Opodatkowanie Nagród

 

1. Nagrody otrzymane w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującym

 

prawem  podatkowym,  tj.  zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  26  lipca  1991  r.  o

podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych  (tj.  Dz.  U.  2012  poz.361). Oznacza to, iż od wartci Nagrody Organizator pobiera kwotę na poczet należnego   zryczałtowanego   podatk o nagród   w   wysokc 10% nagrody, na co zwycięzca wyraża zgodę.

 

§11 Postępowanie reklamacyjne

 

1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane w ciągu 30 dni od wydawania Nagród,  przy  czym  decyduje  data  wpływu  do  Organizatora.  Prawo  do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Konkursu.

2.  Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres

 

spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-726, ul. Skrzetuskiego 23) z dopiskiem

 

„Konkurs Wasze niezwykłe chwile-reklamacja i powinno zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, krego dotyczy roszczenie oraz treść roszczenia.

3.  Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.

 

4.  Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

5.  Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed dem

 

powszechnym.

 

§12 Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin, w jego pnym brzmieni jest dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora.

2.  Regulamin dostępny jest wnież na www.niezwyklechwile.purina.pl.

 

3.  Po  zakończeniu  Konkursu Organizator  zaprzestanie  korzystania  z  fotografii

 

przesłanych w ramach Konkursu, które nie zostały wyłonione jako zwycięskie.

 

4. W  kwestiach  nieuregulowanych  w  Regulaminie  zastosowanie  mają obowiązujące przepisy prawa.

5.  Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora

 

na numery telefonów Uczestników opłaca Organizator.

 

6.  Organizator  kontaktuje  się  z  Uczestnikiem  tylko  i  wyłącznie  na  potrzeby

 

Konkursu.

 

7.  W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt.

 

 

ORGANIZATOR

-
-
-
-
 Agnieszka C.Muszyna
   
   
   
   
   
   
   

Lista zwycięzców będzie dostępna

po weryfikacji laureatów.

Katarzyna N.Łódź
Paweł C.Herby
Zuzanna P.Michałów Grabina
Renata G.Łódź
Agnieszka C.Muszyna
Joanna N.Będzin
   
   

Lista zwycięzców będzie dostępna

po weryfikacji laureatów.

 Grażyna G.Poznań
 Grażyna G.Poznań
 Agnieszka S.Biskupice
 Małgorzata L.Poznań
 Agnieszka S.Biskupice
 Agata R.Żory
 Dominik B.Bronów
 Piotr K.Puławy
 Ewa M.Wapnica
 Ania MWarszawa
 Jacek Ś.Bielsko-Biała
 Anna W.Poznań
 Waldemar D.Cierpice
 Monika I.Warszawa
 Magdalena P.Warszawa
 Magdalena P.Warszawa
 Piotr S.Kalisz
 Ewa S.Poznań
 Łukasz K.Rogowo
 Katarzyna N.Łódź
 Karina S.Mikołów
 Marcin K.Bielsko-Biała
 Paulina K.Rypin
 Dominika R.Koszalin
 Anna B.Żory
 Natalia Ł.Libiąż
 Michał K.Zduńska Wola
 Mikołaj W.Żory
 Paweł C.Herby
 Dawid P.Warszawa
 Tomasz S.Poznań
 Mariusz S.Poznań
 Mariola N.Krotoszyce
 Adrian B.Jastrzębie Zdrój
 Kinga Z.Żory
 Sandra K.Kielce
 Magdalena J.Szczecin
 Paulina W.Warszawa
 Paulina W.Warszawa
 Rafał W.Wolbórz
 Anna S.Warszawa
 Monika I.Warszawa
 Anida P.Chorzów
 Szymon L.Gniezno
 Dorota M.Elbląg
 Rafał A.Sady
 Magdalena U.Kielce
 Grażyna G.Poznań
 Eugenia S.Gostyń
 Paulina W.Warszawa
 Magdalena P.Warszawa
 Waldemar D.Cierpice
 Joanna D.Cierpice
 Anna R.Żory
 Kinga Z.Jastrzębie Zdrój
 Izabella Z.Warszawa
 Alicja L.Częstochowa
 Monika I.Warszawa
 Grzegorz W.Starowa Góra
 Zuzanna P.Michałów Grabina
 Paweł W.Warszawa
 Bernadetta Ł.Libiąż
 Renata G.Łódź
 Damian K.Gdynia
 Waldemar D.Cierpice
 Czesław L.Kraków
 Piotr K.Łódź
 Jerzy R.Wola Radziszowska
 Monika I.Warszawa
 Katarzyna K.Gdynia
 Karolina P.Jantar
 Krzysztof K.Rzeszów
 Elżbieta G.Warszawa
 Paweł L.Bartąg
 Anna K.Katowice
 Weronika S.Świnoujście
 Michał G.Rumia
 Karolina W.Psarskie
 Ewa M.Wapnice
 Michał G.Rumia
 Ewa P.Pionki
 Ania M.Warszawa
 Angelika K.Brzeszko
 Joanna N.Będzin
 Marta K.Częstochowa
 Paulina O.Warszawa
 Lena Z.Masłońskie
 Krzysztof S.Żory
 Joanna F.Goleniów
 Katarzyna H.Żywiec
 Magdalena S.Sochaczew
 Magdalena S.Sochaczew
 Paulina K.Kętrzyn
 Karolina W.Psarskie
 Andrzej N.Warszawa
 Monika I.Warszawa
 Aleksandra F.Nysa
 Agnieszka C.Muszyna
 Dawid L.Kościan
 Monika Z.Kraków
 Piotr M.Warszawa
 Piotr M.Warszawa
 Mieczysław S.Cieszyn
 Sylwia N.Bydgoszcz
 Marian J.Białystok
 Renata F.Gdów
 Joanna N.Będzin
 Joanna N.Będzin
 Ewa G.Warszawa
 Przemysław K.Iława
 Joanna N.Będzin
 Izabela C.Łódź
 Paulina M.Bielsko-Biała
 Tina P.Katowice
 Katarzyna H.Żywiec
 Katarzyna H.Żywiec
 Katarzyna H.Żywiec
 Agnieszka K.Wągrowiec
 Kamil F.Warszawa
 Agnieszka B.Pyskowice
 Agnieszka C.Muszyna
 Joanna M.Zielona GórA
 Michał T.Warszawa
 Agnieszka C.Muszyna
 Agnieszka C.Muszyna
 Magdalena M.Legnica
 Maria G.Krzyków
 Maria G.Krzyków
 Paulina P.Warszawa
 Alicja R.Gostynin
 Agnieszka G.Kampinos
 Milena O.Krasnystaw
 Joanna R.Inowrocław
 Izabela K.Grudziądz
 Mateusz G.Sromowce Wyżne
 Sebastian B.Łódź
 Izabela J.Lubartów
 Jarosław B.Władysławów
 Marek R.Bielsko-Biała
 Anna K.Warszawa
 Marian J.Białystok
 Michał M.Lidzbark Warmiński
 Mateusz R.Katowice
 Izabela C.Łódź
 Marian J.Białystok
 Tomasz O.Miastków Kościelny
 Marta U.Wrzosowa
 Klaudia B.Słubice
 Adam K.Nowy Dwór Mazowiecki
 Magdalena H.Olsztyn
 Zuzanna T.Michałowice
 Emilia J.Świdnik
 Justyna M.Lyski
 Magdalena W.Kraków
 Adam J.Cegłów

Lista zwycięzców będzie dostępna

po weryfikacji laureatów.

 
Dawid P.
Kamera GoPro
Warszawa
 
Rafał W.
Prenumerata
Wolbórz
 
Paweł C.
Prenumerata
Herby
 
Agnieszka Sz.
Prenumerata
Biskupice
 
Anna R.
Prenumerata
Żory
 
Katarzyna K.
Prenumerata
Gdynia
 
Rafał W.
Kamera GoPro
Wolbórz
 
Dawid P.
Prenumerata
Warszawa
 
Paweł C.
Prenumerata
Herby
 
Małgorzata L.
Prenumerata
Poznań
 
Mikołaj W.
Prenumerata
Żory
 
Katarzyna K.
Prenumerata
Gdynia
 
Grzegorz W.
Kamera GoPro
Starowa Góra
 
Rafał W.
Prenumerata
Wolbórz
 
Mikołaj W.
Prenumerata
Żory
 
Paweł C.
Prenumerata
Herby
 
Dawid P.
Prenumerata
Warszawa
 
Agnieszka Sz.
Prenumerata
Biskupice

Lista zwycięzców będzie dostępna

po weryfikacji laureatów.

Zdjęcia dostarczają uczestnicy konkursu.

Oczekujemy na pierwsze zgłoszenia.

0

0

0

Zdjęcia dostarczają uczestnicy konkursu.

Oczekujemy na pierwsze zgłoszenia.

0

0

0

Zdjęcia dostarczają uczestnicy konkursu.

Oczekujemy na pierwsze zgłoszenia.

0

0

0

Zdjęcia dostarczają uczestnicy konkursu.

Oczekujemy na pierwsze zgłoszenia.

0

0

0

Zdjęcia dostarczają uczestnicy konkursu.

Oczekujemy na pierwsze zgłoszenia.

0

0

0

Zdjęcia dostarczają uczestnicy konkursu.

Oczekujemy na pierwsze zgłoszenia.

0

0

0